Stichting

For Dog's Sake

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Alle tussen Stichting For Dog’s Sake en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten vallen onder de navolgende voorwaarden.

Een cursist is iemand die een overeenkomst is aangegaan met Stichting For Dog’s Sake. Je bent cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.

De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Stichting For Dog’s Sake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, of voor enigerlei andere schade op welke manier dan ook, opgelopen op het terrein van de stichting. Dit geldt op weg naar, tijdens en op weg terug van de les, en op enig ander moment, ook al was je op dat moment bezig met het uitvoeren van een door ons geadviseerde oefening.

De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Wij adviseren om een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar één hond onder de standaard WA verzekering.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Cursus

Stichting For Dog’s Sake bepaalt of en wanneer een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de stichting.

Vertel ons eerlijk over situaties waarin jouw hond agressie / angst / frustratie / extreme opwinding kan laten zien. We zullen samen bekijken of de gekozen cursus geschikt is voor jouw hond.

Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze ten allen tijde begeleid te worden door een ouder of voogd.

Vakanties worden zoveel mogelijk tijdig opgenomen in de
jaarplanning van de lessen.

De cursist dient het cursusgeld voor aanvang van de cursus te voldoen. Bij het in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. 

Doorgang van de training wordt bepaald door de stichting, en hangt onder andere af van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van de trainers. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer dit tijdig doorgeven. Wanneer de trainer geen contact heeft opgenomen gaat de les door. Lessen die door de stichting zijn afgelast worden verschoven.

Indien de cursus moet worden beëindigd vanwege ziekte of overmacht aan de kant van de trainer, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

Huisregels

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les bij het terrein van de stichting aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen.

Wanneer de cursist twee lessen of meer zonder tijdige afzegging afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de trainer, aangelijnd te zijn.

Honden dienen tijdens trainingen een platte halsband of een tuig met gesp- of kliksluiting te dragen. Uitrollijnen of lijnen langer dan 2 meter worden alleen gebruikt op aanwijzing van de trainer. Aversieve middelen zoals slipkettingen, prikhalsbanden en stroombanden zijn niet toegestaan.

De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.

De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

Zieke of kreupele honden kunnen wij bij aankomst terug naar huis sturen.

Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Honden met een  geldige titerbepaling zijn ook welkom. Er wordt verwacht dat de honden vrij zijn van wormen, teken en vlooien.

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

Raak de hond van een medecursist niet aan, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de mede-cursist en de trainer.

De cursist dient de aanwijzigen van de trainer over het verloop van de les op te volgen. Er kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen gegeven worden over het hoe en wanneer betreden van het trainingsterrein.

Laat de hond goed uit buiten het terrein, voor je naar de training komt. Als de hond onverhoopt toch iets moet doen, moet dit opgeruimd worden. Dit geldt zowel in de directe omgeving van het terrein alsook op het veld. Het is daarom aanbevolen plastic zakjes mee te nemen. Ook andere vormen van vervuiling dienen opgeruimd en/of schoongemaakt te worden.

Behandel trainers, vrijwilligers, medecursisten en hun honden op een beleefde manier. Intimiderend gedrag wordt niet getolereerd.

Copyright

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de stichting. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Privacy

Je kunt onze privacy verklaring hier lezen.

Geschillen

Op overeenkomsten gesloten met de stichting is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

Wijzigingen

Wij behouden altijd het recht onze algemene voorwaarden te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Augustus 2023

Vragen?

Heb je nog een vraag? Stuur een mail naar mail@fordogssake.nl.

Volg onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes

Teach your dog with love, not fear.   

Train to connect, not to control.